« Kaikki ajankohtaiset

8.6.2022

Vuonna 2021 Henkivakuutusyhtiö Kaleva maksoi korvauksia yhteensä 64 miljoonaa euroa

Kalevan myytyjen henkivakuutuksen keskimääräinen korvaussumma vuonna 2021 oli 110 500 euroa

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa kuoli vuonna 2020 noin 7 600 työikäistä. Työikäisiä menehtyi eniten kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin. Henkivakuutusyhtiö Kalevan vuonna 2021 maksamissa henkivakuutuskorvauksissa yleisin kuoleman syy oli syöpä tai pahanlaatuinen kasvain. Alkoholiperäiset taudit ovat Tilastokeskuksen mukaan koko maassa työikäisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy, mutta Kalevan korvaamissa henkivakuutuksissa alkoholi ei aiheuttanut merkittävästi kuolemia. Koronapandemia näkyi vain muutamissa korvauksissa. Kaikkiaan Kalevan myöntämä henkivakuutus on noin 200 000 työikäisellä suomalaisella.   

Henkivakuutusyhtiö Kaleva maksoi vuonna 2021 henkivakuutuskorvauksen kaikkiaan vajaan 500 vakuutetun omaiselle tai muille edunsaajille. Kokonaisuudessaan vuoden 2021 korvaussumma oli 64 miljoonaa euroa. Kalevan kokoamat tiedot kertovat, että sen henkivakuutettujen yleisin kuolinsyy oli syöpä tai pahanlaatuinen kasvain. Niiden osuus oli noin 40 prosenttia Kalevan viime vuoden henkivakuutuskorvauksista. Syöpäkuolemien korvausten osuus Kalevalla oli hiukan suurempi kuin työikäisillä yleisesti koko maassa Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan. Syöpä oli Kalevan korvaamissa henkivakuutuksissa sekä miesten että naisten yleisin kuoleman aiheuttaja.  

– Toiseksi yleisin kuolinsyy Kalevan henkivakuutuskorvauksissa olivat viime vuonna sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet. Miehillä korvauksen perusteena olivat nämä sairaudet selvästi naisia useammin. Sama näkyy myös valtakunnallisissa tilastoissa: vaikka työikäisten sydän- ja verisuoniperäiset kuolemat ovat olleet Suomessa jo pitkään laskussa*, miesten osuus näihin sairauksiin kuolleista on edelleen suuri, Henkivakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen toteaa.   

Muita työikäisten yleisiä kuolinsyitä Suomessa ovat alkoholiperäiset taudit ja alkoholimyrkytys sekä itsemurhat. Kalevan henkivakuutuksissa ne olivat kuitenkin harvoin korvausperuste. Kalevan kokoamissa tiedoissa näkyvät myös koronaviruksen aiheuttamat kuolemat, joita korvattiin viime vuonna vain muutama.

Tapaturma on uhka etenkin miehille

Kalevan henkivakuutus kattaa myös tapaturmaisen kuoleman. Niiden osuus Kalevan henkivakuutuskorvauksista oli viime vuonna hiukan alle kymmenen prosenttia. Kalevaan saapuneissa hakemuksissa näkyy sama suuntaus kuin koko maassa: miehet kuolevat työiässä tapaturmaisesti selvästi useammin kuin naiset. Kalevan aineistossa naisia oli tapaturmaisesti kuolleista alle viidennes.

– Vaikka työikäisten kuolemat ovat Suomessa onneksi laskussa, harvinaista se ei kuitenkaan ole. Vuonna 2020 työikäisiä kuoli 7 600, Laitinen kertoo.   

Kaleva korvasi viime vuonna selvästi enemmän työikäisten miesten kuin naisten kuolemia. Miesten osuus maksetuista henkivakuutuskorvauksista oli noin kaksi kolmasosaa ja naisten yksi kolmasosa. Nuorimmat korvatut olivat 21–30-vuotiaita.

Henkivakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen erot kannattaa tuntea

Suomessa kuolee joka vuosi lähes 8 000 työikäistä, suurin osa heistä johonkin sairauteen. Suomalaiset pitävät kuitenkin sairauskulu- ja tapaturmavakuutuksia tarpeellisempina kuin henkivakuutusta. Asia kävi ilmi Kalevan vuonna 2017 tekemästä kyselytutkimuksesta. Yllättävän moni vakuutuksenottaja ei myöskään tiedä, mitä eri vakuutukset käytännössä tarkoittavat.   

– Henkivakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen tarjoamissa suojissa on eroa, ja ne on hyvä tuntea. Pelkästään tapaturmaisen kuoleman varalta otettu vakuutus ei korvaa sairaudesta aiheutuvaa kuolemaa. Henkivakuutus sen sijaan korvaa sekä tapaturmasta että sairaudesta aiheutuvia kuolemia. Monelle tämä on epäselvää ja siksi myös hintojen vertailussa saattaa tapahtua vääriä johtopäätöksiä. On hyvä muistaa, että tapaturmaisen kuoleman varalle otettu kuolintapausturva maksaa murto-osan sairauden ja tapaturman varalle otetusta ja sille on syynsä: vain yhdeksän prosenttia työikäisten kuolemista on tapaturmista johtuvia**. Kannattaakin käydä läpi omat vakuutukset ja katsoa, millaisen vakuutusturvan on ottanut, Laitinen muistuttaa.

Korona toi vuonna 2020 hienoisen kasvun henkivakuutusten myyntiin. Nyt tilanne on pandemian osalta tasaantunut. Tällä hetkellä noin 200 000 suomalaisella on henkivakuutus Kalevassa.

– Myytyjen henkivakuutusten keskiturvasummat eli se, mikä korvauksen suuruus on, ovat olleet Kalevassa viime vuosina nousussa. Vuonna 2018 keskiturvasumma oli 98 300 euroa ja viime vuonna 110 500 euroa, Laitinen kertoo.  

Kalevan myynnissä oleva henkivakuutus on Primus-henkivakuutus. Sen terveysselvityksessä vastataan kyllä tai ei muutamaan yksinkertaiseen terveydentilaa koskevaan kysymykseen. Lääkärikäyntiä vakuutuksen saaminen ei edellytä, ja henkivakuutuksen saa voimaan heti.

Tilastokeskuksen kuolemansyytilasto 2020

*)”1970-luvun alussa verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat lähes puolet työikäisten kuolemista. Vuonna 2019 osuus oli enää viidennes kuolemista. Vuonna 2019 verenkiertoelinten sairauksiin kuoli 15–64-vuotiaita noin 1 600 henkeä, kun 1970-luvun alussa näihin sairauksiin menehtyi vuosittain yli 6 000 henkeä. Miesten osuus verenkiertoelinten sairauksiin kuolleista on pysynyt suurena, yli 70 prosenttina, eri vuosikymmeninä.

Työikäisten ikävakioitu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin on pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes kolmanneksella. Vuoden 2019 aikana myönteinen kehitys jatkui edelleen ja kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin pieneni sekä miehillä että naisilla.”

https://www.stat.fi/til/ksyyt/2019/ksyyt_2019_2020-12-14_tie_001_fi.html 

**)

https://www.stat.fi/til/ksyyt/2020/ksyyt_2020_2021-12-10_kat_001_fi.html

 

Lisätietoja:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Minna Mikkanen, johtaja
puh. 050 536 4688
minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi

 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874. Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Keskinäisen yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajia on noin 200 000. Takuupääoman suuruus on 8,4 miljoonaa euroa ja sen omistavat puoliksi Sampo Oyj tytäryhtiöineen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tytäryhtiöineen. Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen sekä muiden Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Keskinäisenä yhtiönä Kaleva ei kuulu Sampo-konserniin. Kaleva on erikoistunut myymään henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyösopimuksen kanssaan tehneiden ammatti- ja toimihenkilöjärjestöjen jäsenille. www.kalevavakuutus.fi