Käyttöehdot

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön Verkkopalvelua ja Internet-sivuja koskevat käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä Käyttöehdot) sovelletaan Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Vakuutusyhtiöt) verkkopalveluissa, mobiilipalveluissa, Internet-sivuilla ja puhelinpalvelussa (jäljempänä Palvelut).

Voimassa 8.1.2015 alkaen.

1. Käyttöehtoihin sitoutuminen

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palveluiden käyttämistä. Palveluita käyttämällä Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palveluiden käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja. Verkkopalvelussa Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ensimmäisen asiointikertansa yhteydessä. Asiointi verkkopalvelussa voi tapahtua käyttäen soveltavia tietoliikenneyhteyksien päässä olevia päätelaitteita kuten pöytätietokoneita, kannettavia tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottavat Palvelut voivat sisällöltään sekä toiminnoiltaan erota toisistaan. Vakuutusyhtiöiden Internet-sivuilla (mandatumlife.fi) annetaan neuvoja päätelaiteiden vaatimuksiin liittyen.

Käyttöehdot on hyväksyttävä erikseen asioitaessa henkilöasiakkaana ja yritysasiakkaana.

2. Yleistä Internet-sivuista ja Verkkopalvelusta

2.1. Vakuutusyhtiöt ja niiden tarjoamat sähköiset palvelut

Verkkopalvelu on Vakuutusyhtiöiden yhdessä tuottama palvelukokonaisuus (jäljempänä Verkkopalvelu), jolla yksityis- ja yritysasiakas tai näiden edustaja (näissä Käyttöehdoissa Asiakas) voi saada tietoa ja hoitaa vakuutusasioitaan verkossa tai puhelimitse.

Vakuutusyhtiöiden Internet-sivut tarjoavat tietoa yhtiöistä ja niiden palveluista sekä mahdollisuuden antaa palautetta ja ottaa yhteyttä Vakuutusyhtiöihin.

2.2. Puhelinpalvelu

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin Vakuutusyhtiöiden puhelinpalveluissa.

3. Vakuutusyhtiöiden vastuusta

Internet-sivuilla tai Verkkopalvelussa esitettävät tuotteita tai palveluita koskevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti eikä niitä ole pidettävä Vakuutusyhtiöitä sitovana tarjouksena, sijoitusneuvona tai muuna Vakuutusyhtiöitä velvoittavana ilmaisuna, vaan yksinomaan kehotuksena ostotarjouksen tekemiseen, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa Internet-sivujen tai niillä tarjoamiensa Verkkopalveluiden tai niiden keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöiden vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa Verkkopalvelun käyttämiseen tarvittavien tunnisteiden toimimattomuudesta eivätkä muista tunnisteisiin liittyvistä vahingoista.

Internet-sivut ja Verkkopalvelu on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville, täysi-ikäisille ja täysvaltaisille henkilöasiakkaille ja Suomessa rekisteröidyille yritysasiakkaille. Mikäli näiden ehtojen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan suomenkielisen version Käyttöehtoja ja palvelua koskevia tietoja.

Verkkopalvelun sisältämään kolmansien osapuolten tuottamaan markkinahintatietoon liittyvien rajoitusten takia pääsy Verkkopalvelussa mahdollisesti oleviin markkinahintatietoihin ei nimenomaisesti ole tarjolla Australiassa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

Vakuutusyhtiöiden hallinnoimia vakuutuksia ja niihin liitettyjä sijoituskoreja, tuotteita ja palveluja ei ole tarkoitettu Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

Kuukausiraporteissa ja muissa asiakasaineistossa esitetyt sijoitusten markkinahinnat on tarkoitettu vain Asiakkaan omaan käyttöön vakuutussopimuksen arvonkehitystietona, eikä niitä saa jakaa eteenpäin kolmansille tahoille tai käyttää muiden sijoitusten yhteydessä. Asiakas on tietoinen, että Vakuutusyhtiöiden käyttämät palveluntarjoajat ovat tässä yhteydessä kolmansia osapuolia, joilla ei ole missään tilanteessa vastuuta tai korvausvelvollisuutta Asiakasta kohtaan. Vakuutusyhtiöt eivät vastaa tällaisten kolmansien osapuolien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta eikä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta vahingosta. Tällaisena esteenä pidetään esimerkiksi viranomaisen toimenpidettä, sotaa tai sen uhkaa, työtaistelutoimea, yleisen sähkö-, kaapeli- tai tietoliikenneverkon häiriötä taikka käyttökatkosta taikka muuta syytä, joka kohtuuttomasti vaikeuttaa osapuolten toimintaa ja johon osapuoli ei voi vaikuttaa.

4. Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

Vakuutusyhtiöt keräävät, käsittelevät ja analysoivat tietoja Internet-sivujen ja niillä tarjottavien palveluiden kuten Verkkopalveluiden käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Vakuutusyhtiöt voivat myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta.

Vakuutusyhtiöillä on oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut tästä erikseen ilmoittamatta.

Vakuutusyhtiöillä on oikeus tallentaa Asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoa ja erilaisilla päätelaiteella tapahtuvaa verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmissään sekä käsitellä tietoja muun muassa verkkoasioinnin todentamiseksi, Vakuutusyhtiöiden riskienhallintaa varten, tietoturvallisuuden varmistamiseksi, Asiakkaan tunnistamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, tarjottavan Verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi sekä Vakuutusyhtiöiden palveluiden markkinoimiseksi.

Vakuutusyhtiöt käyttävät evästeitä Verkkopalveluiden toiminnan varmistamiseksi, Internet-sivuilla ja Verkkopalveluissa käyvien vierailijoiden kiinnostuksen kohteiden seuraamiseksi sekä mainonnan kohdistamiseksi.

Vakuutusyhtiöillä on oikeus käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin. Vakuutusyhtiöillä on oikeus luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle, mikäli Asiakas on antanut siihen suostumuksen, tietojen luovutus on suoraan lain nojalla sallittu tai Vakuutusyhtiö on siihen lain tai viranomaismääräyksen nojalla velvoitettu. Muussa tapauksessa tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa Vakuutusyhtiöiden kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvalle yhtiölle tai muulle yhtiölle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Vakuutusyhtiöt käsittelevät asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja huolehtivat muutenkin yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Asiakastietoja hankitaan Asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luotettavista tietoläheistä. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereistä. Henkilötietolain velvoittamat rekisteriselosteet ovat saatavilla vakuutusyhtiöiden toimipaikoista sekä Vakuutusyhtiöiden Internet-sivuilla.

Mikäli Asiakas haluaa lähettää Vakuutusyhtiöille suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, Vakuutusyhtiöt suosittelevat viestin lähettämistä Verkkopalvelujen kautta tai postitse.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä löytyy Vakuutusyhtiöiden Internet-sivuilta kohdasta "Rekisteriselosteet" - "Henkilötietojen käyttö"

5. Immateriaalioikeuksista ja oikeudesta käyttää Internet-sivuja ja Verkkopalvelua

Internet-sivut ja Verkkopalvelut sisältävät immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, kuuluvat Vakuutusyhtiöille tai kolmansille osapuolille. Sivujen tai palveluiden sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, linkittäminen, jakelu, muuttaminen, tallentaminen missä muodossa tahansa tai kaikenlainen hyödyntäminen kaupallisen tarkoitukseen on kiellettyä ilman Vakuutusyhtiöiden etukäteistä kirjallista suostumusta. Internet-sivujen katselu päätelaitteella sekä tulostaminen on sallittu ainoastaan omaa käyttöä varten.

Vakuutusyhtiöiden Internet-sivujen sisällön julkaisu ja jakeleminen on kiellettyä ilman Vakuutusyhtiöiden erillistä kirjallista suostumusta.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Mikäli käyttäjä kopioi tai tallettaa informaatiota Internet-sivuilta, hänen tulee sitoutua samalla siihen, ettei hän poista materiaaleista niihin mahdollisesti sisältyviä immateriaalioikeudellista alkuperää osoittavia merkintöjä tai tunnuksia kuten esimerkiksi tekijänoikeusmerkintöjä.

6. Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan Verkkopalvelun ja Internet-sivujen käyttöä varten tarvittavat päätelaitteet, ohjelmat, tunnukset ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokuluista, toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Verkkopalvelun ja Internet-sivujen kanssa. Vakuutusyhtiöt ja Asiakas vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä asianmukaisesta tietoturvasta. Asiakkaan on huolehdittava käyttämiensä päätelaitteiden, ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien suojaamisesta luvatonta käyttöä vastaan, ja estettävä Verkkopalvelujen tunnistautumistietojen tai Verkkopalveluissa olevien tietojen paljastuminen.

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa yleisissä tietoverkossa tai Asiakkaan käyttämässä tietoverkossa hävinneen tai muuttuneen tiedon aiheuttamasta vahingosta. Vakuutusyhtiöillä on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen, jos Asiakkaan käyttämät päätelaitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vaaraa Vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmien toimivuudelle ja palvelun turvallisuudelle.

7. Käyttöehtojen, Verkkopalveluiden ja palveluhintojen muuttaminen

Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja, Verkkopalveluita koskevaa sopimusta, mahdollisia palveluja koskevia erityisiä ehtoja, palvelun sisältöä, palveluvalikoimaa sekä palveluhintoja ja muita palvelusta perittäviä maksuja.

Vakuutusyhtiöt ilmoittavat ehtojen muutoksista Internet-sivuillaan ja Verkkopalvelussa vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen Vakuutusyhtiön ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Verkkopalveluun tai Internet-sivuille Asiakkaan saataville.

Palveluhintoja ja muita maksuja koskevat muutokset Vakuutusyhtiöt ilmoittavat Verkkopalvelussaan tai palveluhinnastossaan.

Muutettuja Käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, mikäli hän käyttää Verkkopalvelua tai Internet-sivuja muutoksen jälkeen. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, tulee hänen irtisanoa Verkkopalvelu kirjallisesti ennen muutoksen voimaan tuloa. Henkilöasiakas voi irtisanoa Verkkopalvelun myös puhelimitse soittamalla Vakuutusyhtiöiden asiakaspalveluun.

8. Asiakasneuvonta ja ulkopuoliset oikeuskeinot

Internetin kautta välitettyihin palveluihin ja ehtoihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee ottaa yhteyttää ensisijaisesti Vakuutusyhtiöiden asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus-ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

10. Internet-sivuja koskevat erityisehdot

10.1 Internet-sivujen saatavuus

Internet-sivut ovat käytettävissä siinä laajuudessa kuin Vakuutusyhtiöt ne kulloinkin tarjoavat. Vakuutusyhtiöt eivät takaa Internet-sivujen oikeellisuutta tai virheettömyyttä tai sitä, että Internet-sivut olisivat keskeytyksettä tai virheettömästi saatavilla. Vakuutusyhtiöt pidättävät oikeuden rajoittaa Internet-sivujen käyttöä sekä tehdä muutoksia Internet -sivuille.

10.2 Linkit kolmannen tahon tarjoamille www-sivustoille

Vakuutusyhtiöiden Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille Asiakkaan on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille Asiakas hyväksyy sen, että sivut eivät ole Vakuutusyhtiöiden hallinnassa, eikä Vakuutusyhtiöillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Vakuutusyhtiöt eivät ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Vakuutusyhtiöiden ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Vakuutusyhtiöiden sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Vakuutusyhtiöt millään lailla ottaisivat kantaa niillä mainittuihin tuotteisiin ja palveluihin.

11. Verkkopalvelua koskevat erityisehdot

Verkkopalvelussa käytettävään vakuutussopimukseen liittyvään palveluun sovelletaan ensisijassa kyseistä vakuutuspalvelua koskevia vakuutusehtoja ja muita sopimusehtoja sekä toissijaisesti näitä Käyttöehtoja. Verkkopalvelua koskevat Käyttöehdot eivät ole osa vakuutussopimusta.

11.1 Palveluhinnat

Vakuutusyhtiöillä on oikeus asettaa Verkkopalveluille käyttö – tai muu vastaava maksu ilmoittamalla siitä vähintään 30 päivää ennen maksun käyttöön ottamista.

Mikäli niihin sopimuksiin tai palveluihin, joita Asiakas käyttää Verkkopalvelussa, kohdistuu sopimusehdoissa, hinnastoissa tai muualla määriteltyjä toimenpide- tai muita maksuja, on Vakuutusyhtiöillä oikeus periä maksut myös silloin, kun Asiakas suorittaa maksullisia toimenpiteitä Verkkopalvelussa.

Palvelumaksut ja muut veloitukset voidaan periä Vakuutusyhtiöiden valinnan mukaan suoraan vakuutussäästöistä tai laskuttamalla Asiakasta, ellei toisin ole erikseen sovittu.

11.2 Verkkopalvelun saatavuus ja käyttökatkot

Verkkopalvelu eri päätelaitteilla on Asiakkaan käytössä siinä laajuudessa kuin Vakuutusyhtiöt sen kulloinkin tarjoavat.

Asiakkaan antamat toimeksiannot tehdään niiden saapumisjärjestyksessä. Uutta samaa sopimusta koskevaa toimeksiantoa, kuten sijoitussidonnaisen vakuutuksen rahastonvaihtoa, ei voi tehdä ennen kuin edellinen toimeksianto on kokonaan suoritettu. Muutoin toimeksiantojen toteuttamisessa noudatetaan vakuutus- tai palvelukohtaisia sopimusehtoja.

Vakuutusyhtiöillä on oikeus rajoittaa tai keskeyttää Verkkopalvelun käyttöä huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten ilmoittamatta siitä etukäteen. Vakuutusyhtiöt pyrkivät ilmoittamaan ennalta tiedetyistä huolto- tai muista käyttökatkoista hyvissä ajoin etukäteen. Järjestelmien huoltotyöt aiheuttavat säännöllisesti palvelukatkoja, joista annetaan tietoja Internet-sivuilla.

Vakuutusyhtiöillä on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen laajuuteen, käytettävien päätelaitteiden vaatimuksiin ja sisältöön muutoksia. Vakuutusyhtiöt ilmoittavat muutoksista Verkkopalvelussa.

Vakuutusyhtiöillä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja jättää Vakuutusyhtiöille annettu toimeksianto täyttämättä, mikäli:

    Asiakas ei noudata Verkkopalvelua koskevia ehtoja,

    Asiakas haetaan konkurssiin tai velkajärjestelyyn,

    Asiakas kuolee tai hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitetaan, on syytä epäillä, että Asiakkaan päätelaitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Palvelun turvallisuuden,

  Asiakas on ilmoittanut, että tunnuksia on käytetty Palveluissa oikeudettomasti tai, että ne oletettavasti ovat joutuneet sivullisen haltuun, toinen asiakas on peruuttanut Asiakkaalle antamansa valtuutuksen, tai on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai muutoin tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Asiakkaalle, Vakuutusyhtiöille tai sivulliselle,

11.3 Tunnisteiden käyttäminen

Vakuutusyhtiöt tunnistavat Asiakkaan tämän asioidessa Verkkopalvelussa Vakuutusyhtiöiden hyväksymillä tunnisteilla. Tunnisteiden käyttö vastaa Asiakkaan tunnistamista perinteisestä henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta. Kirjautumalla Verkkopalveluun tunnisteilla ja hyväksymällä Verkkopalvelussa tehdyt toimet Asiakas hyväksyy tekemänsä toimeksiannot itseään tai edustamaansa yritystä sitoviksi.

Verkkopalvelun käytön edellytyksenä on, että Asiakkaalla on tarvittavat Vakuutusyhtiöiden hyväksymät käyttäjäkohtaiset pankki- tai muut tunnisteet. Pankin tunnisteet koostuvat pankin antamista vaihtuvista tunnusluvuista, henkilökohtaisesta käyttäjätunnuksesta ja lisäksi salasanasta tai vahvistustunnuksesta.

Mikäli Vakuutusyhtiöt tarjoavat sovelluksen Verkkopalvelun käyttöä varten muun päätelaitteen kuin tietokoneen kautta, kuten esimerkiksi älypuhelimen kautta, tulee Asiakkaan käyttää Vakuutusyhtiön hyväksyttämä tapaa kirjautua Verkkopalveluun. Ensimmäisen Verkkopalveluun kirjautumisen yhteydessä Asiakkaan tulee käyttää Vakuutusyhtiön luomaa käyttäjätunnusta ja luoda palvelua varten salasana, joka täyttää Vakuutusyhtiöiden vaatimukset. Asiakas vastaa kaikista toimeksiannoista ja viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty Asiakkaan tunnisteella niiden voimassaoloaikana.

Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnisteet huolellisesti tunnisteet myöntäneen pankin, Vakuutusyhtiöiden tai muun palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.

Asiakas vastaa Verkkopalvelun tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä, jos

1) Asiakas on luovuttanut Verkkopalvelun tunnukset niiden käyttöön oikeudettomalle;

2) Verkkopalvelun tunnusten katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu asiakkaan huolimattomuudesta tai

3) Asiakas on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden palveluntarjoajalle Verkkopalvelun tunnusten katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivästystä sen havaittuaan.

Jos Asiakkaalla on syytä epäillä tunnisteiden tai niihin liittyvän salaisen tunnusluvun kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, hänen on toimittava tunnisteet antaneen pankin ja Vakuutusyhtiön ohjeiden mukaisesti.

Asiakas on vastuussa tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä siihen saakka, kunnes tunnisteet on poistettu käytöstä ne myöntäneen pankin tai muun palveluntarjoajan toimesta.

Vakuutusyhtiöt voivat poistaa tunnukset käytöstä ainoastaan käytettäessä Vakuutusyhtiön omia tunnisteita. Pankin tunnisteiden sulkemisesta vastaa pankki.

Vakuutusyhtiöt eivät koskaan kysy Asiakkaan henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten tunnuslukuja, henkilötunnusta tai verkkopankin kirjautumistietoja sähköpostitse. Asiointi tapahtuu postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai Verkkopalvelussa. Vakuutusyhtiöt eivät myöskään koskaan lähetä sähköpostia, joka johtaisi suoraan verkkopalvelumme kirjautumissivulle, vaan Vakuutusyhtiöt opastavat aina kirjautumaan kotisivujen kautta.

Asiakaspalvelu neuvoo ongelmatilanteissa.

11.4 Viestintä Asiakkaalle

Vakuutusyhtiöillä on oikeus lähettää Asiakkaalle tarvittaessa viestejä Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon. Vakuutusyhtiön lähettämän viestin katsotaan tulleen perille, kun se on jätetty sähköisesti toimitettavaksi perille tai on muuten tarkoituksenmukaisesti lähetetty.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Vakuutusyhtiö ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

11.5 Vastuu asioinnista

Asiakas on vastuussa kaikista toimista, jotka on tehty Verkkopalvelussa voimassaolevilla tunnisteilla. Verkkopalvelussa tehtyjen toimien ja viestien sisällön katsotaan olevan sellaisia, jollaisina ne ovat tallentuneet Vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmään. Mikäli Asiakkaan lähettämät tiedot tuhoutuvat, Asiakkaan on pyydettäessä annettava uudet tiedot. Asiakkaan tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Verkkopalvelussa esitetyn tarjouksen, vastauksen, ilmoituksen tai muun viestin lähettäminen ja saapuminen vastaanottajalle on lähettäjän vastuulla. Toimeksiannon, hakemuksen, ja sopimuksen tekoaika ja muu asiointi todennetaan Vakuutusyhtiön ylläpitämästä tietojärjestelmästä ja / tai nauhoittamasta puhelinkeskustelusta.

Vakuutusyhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakkaan antamissa yksilöinti- tai yhteystiedoissa tai Verkkopalvelussa tehtyjä toimia koskevissa tiedoissa on virheitä tai puutteita eikä vahingosta, joka Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu tiedon häviämisestä tai muuttumisesta tietoverkossa.

11.6 Palvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset

Asiakkaan tulee tehdä mahdolliset huomautukset Verkkopalvelusta Vakuutusyhtiölle viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tässä määrittelyn aikarajan puitteissa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen. Huomautukset on esitettävä riittävästi yksilöitynä lähettämällä viesti Verkkopalvelujen kautta.

Asiakas voi esittää mahdolliset tiedustelut, huomautukset tai yhteydenottopyynnöt Internet-sivuja tai Verkkopalvelua koskien Verkkopalvelussa olevalla yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Vakuutusyhtiön puhelinpalveluun.

12. Vakuutusyhtiöiden tiedot

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Y-tunnus: 0200628-9

Kotipaikka:  Helsinki, Suomi

Käyntiosoite:  Bulevardi 56, 00120 Helsinki

Postiosoite: PL 347, 00101 Helsinki

 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Y-tunnus: 0641130-2

Kotipaikka: Helsinki, Suomi

Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki

Postiosoite:  PL 627, 00101 Helsinki