« Kaikki ajankohtaiset

13.11.2018

Henkivakuutuskorvaus maksetaan edunsaajalle heti

Suomalaisilla on vähäiset tai jopa virheelliset tiedot henkivakuuttamisesta. Esimerkiksi vuosikulua luullaan peräti satoja euroja suuremmaksi kuin se todellisuudessa on. Epäselvyyttä on myös sukupuolten välisistä hintaeroista – joita ei enää ole. Samaan aikaan suomalaiset ovat Tilastokeskuksen tilastojen mukaan nyt velkaantuneempia kuin koskaan aiemmin. Puolison kuollessa saattaa asuntolainan maksu olla mahdotonta ilman kattavaa henkivakuutusta. Siksi on tärkeää tuntea henkivakuutukset ja arvioida, onko sellainen syytä ottaa.

Suomalaiset ovat Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tällä hetkellä velkaantuneempia kuin koskaan aiemmin. Velkaantumisaste on kaksinkertaistunut tällä vuosituhannella. Vuonna 2000 suomalaisten kotitalouksien velkaantumisasteen prosentti oli 68, vuonna 2017 se oli jo 129. Silti vain noin neljänneksellä suomalaisista on henkivakuutus.

– Henkivakuutuksella turvataan läheisten elintaso kuolemantapauksen sattuessa. Meidän jokaisen velkamme, vastuumme ja muu arkinen taloutemme koskettaa useimmiten myös läheisiämme. Suomalaisten tämän päivän velkaantuminen on henkivakuuttamisen kannalta olennainen seikka. Nyt, jos koskaan, olisi aiheellista ottaa henkivakuutus. Henkivakuutuskorvauksella voidaan varmistaa saavutetun elintason jatkuminen, Henkivakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen toteaa.

Lähes kolmannekselle niistä, joilla henkivakuutusta ei nyt ole, syynä on, että henkivakuutuksen ottaminen ei ole tullut edes mieleen. Henkivakuutusta on vaikeampi ymmärtää, kuin esimerkiksi kotivakuutusta tai autovakuutusta.

Milloin henkivakuutusta tarvitsee ja miksi se kannattaa ottaa?

Henkivakuutuksen tarvitsee, kun kokee, että on läheinen, jonka elämää haluaa turvata oman kuolemansa jälkeen. Erityisen tärkeää henkivakuuttaminen on, jos on lapsia, puoliso, velkaa tai takauksia. Perheessä on siis joku, joka on taloudellisesti riippuvainen toisesta. Mitä tapahtuisi jos toinen asuntolainan maksaja menehtyisi? Joutuuko perhe tällöin kaiken menetyksen keskellä muuttamaan kodistaan?

– Henkivakuutuksella edesautetaan, ettei oma tai puolison kuolema vie itseä, puolisoa tai lapsia taloudelliseen ahdinkoon. Lapsettomien avopuolisoiden on tärkeää huomioida, ettei laki takaa toisen kuollessa toisella taloudellista turvaa. Henkivakuutus kannattaa ottaa, jotta jäljelle jäävien perheenjäsenten elämä voisi jatkua kuoleman jälkeen mahdollisimman turvattuna. Taloudellinen turva on yksi tärkeistä asioista, joka edesauttaa selviytymään kuoleman aiheuttamasta järkytyksestä, Laitinen huomauttaa.

Mitä henkivakuutus maksaa?

Mielikuva henkivakuutuksen hinnasta on useimmilla liian korkea. Kalevan helmikuussa 2018 teettämässä kyselytutkimuksessa selvisi, että suomalaisten mieltävät henkivakuutuksen vuosikulua pidetään peräti satoja euroja korkeampana kuin se todellisuudessa on. Epäselvyyttä on myös sukupuolten välisistä hintaeroista. Jo vuodesta 2012 saakka hinnat ovat olleet samat naisille ja miehille.

Henkivakuutuksen hinta vaihtelee aina muun muassa vakuutettavan henkilön iän mukaan. Kalevan henkivakuutukset on suunnattu Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille, jotka saavat jäsenyyteen perustuvan alennuksen henkivakuutuksen hinnoista. Esimerkiksi 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle maksaa keskimäärin selvästi alle 10 euroa kuussa. Pariturvassa molemmat puolisot ovat vakuutettuina samassa sopimuksessa, mutta vain toisen tarvitsee olla Kalevan yhteistyöliiton jäsen. Henkivakuutuksen vuosimaksun voi maksaa joko kerralla tai erissä.

Mikä on henkivakuutuksen etu?

Yksi henkivakuutuksen tärkeimmistä eduista on korvauksen välitön maksu suoraan edunsaajalle. Henkivakuutuskorvaus on siten edunsaajan käytettävissä jo ennen kuolinpesän selvitystä. Kuoleman kohdatessa menot yleensä kasvavat hetkellisesti muun muassa perintöverojen, kuolemaan liittyvien menojen sekä oman arjen järjestelyyn liittyvien kuluerien takia. Henkivakuutuksen ansiosta elintason pystyy säilyttämään lähempänä entistä tasoa. On tärkeää, että varallisuutta on käytössä silloin kun sitä eniten tarvitsee.

Henkivakuutuksen korvaus maksetaan aina kirjallisesti ilmoitetulle edunsaajalle. Edunsaajana voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö, eli ihminen tai esimerkiksi yritys tai yhteisö. Edunsaajaksi on siten mahdollista nimetä myös esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestö, jolle vakuutettu on halunnut henkivakuutuskorvauksensa maksettavaksi. Edunsaajan ei siis tarvitse olla sukulainen tai muuten läheinen, vaan tämän voi jokainen itse määritellä.  Jos vakuutettu haluaa vaihtaa edunsaajan, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti vakuutusyhtiöön.

– Edunsaajan muutosilmoitus on äärimmäisen tärkeää muistaa tehdä, jos edunsaajan haluaa vaihtaa. Muutos voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi erotilanteessa. Jos muutos jää tekemättä, menee korvaus yhä edelleen vakuutussopimuksessa nimetylle henkilölle, esimerkiksi ex-puolisolle. Muutoksesta on ilmoitettava vakuutusyhtiöön kirjallisesti joko paperilomakkeella tai verkkopalvelun kautta, Laitinen korostaa.

Tässä kaikki olennainen henkivakuuttamisesta

Mikä on henkivakuutus?

Henkivakuutus on sekä tapaturmaisen- että sairaudesta johtuvan kuoleman varalle otettu vakuutusturva, joka maksetaan kertakorvauksena edunsaajille. Henkivakuutusta ei tule sekoittaa ainoastaan tapaturmaisen kuoleman kattavaan turvaan. Kattavampi henkivakuutus on tärkeä ja oleellinen kaikille, sillä valtaosa, noin 80 prosenttia, kuolemantapauksista johtuu sairauksista.

Kenen kannattaa ottaa henkivakuutus?

Henkivakuutus kannattaa ottaa, jos sinulla on lähimmäisiä, joiden elämään kuolemasi vaikuttaa taloudellisesti tai jos sinä itse olet taloudellisesti riippuvainen esimerkiksi puolisosi tuloista. Perheellisillä, joilla on velkaa esimerkiksi asuntolainen muodossa, tarve on kiistaton.

Voinko muuttaa valitsemaani henkivakuutusta?

Kuten muissakin vakuutuksissa, henkivakuutuksen tarve ja turvasumman määrä vaihtelee eri elämäntilanteissa. Elämänmuutokset, kuten tulojen tai menojen muutos, asuntolainan ottaminen, asunnon ostaminen, lasten syntyminen tai esimerkiksi avioero ovat sellaisia tilanteita, jolloin henkivakuutuksen korvaussumma ja edunsaaja on hyvä tarkastaa. Henkivakuutus on myös milloin tahansa irtisanottavissa kirjallisesti.

Miten osaan määritellä oikean turvasumman henkivakuutukseeni?

Henkivakuutuskorvauksen summa valitaan itse ja se vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Korvaussumman valinta on hyvä tehdä tarvepohjaisesti oman elämäntilanteen mukaan. Nyrkkisääntönä turvasumman tulisi kattaa lainojen määrä ja ainakin vuoden menetetyt tulot sekä 20 000 euroa kutakin taloudessa olevaa lasta kohden. Näin perhe selviäisi korvauksella vuoden menoista vaivattomasti ja lainaa kyettäisiin hoitamaan ongelmitta. 

Oman tarpeen voi kartoittaa www.henkivakuutuskuntoon.fi sivuilla olevalla tarvelaskurilla.

Oikean turvasumman määrittelemisessä auttaa myös vakuutusyhtiöiden asiakaspalvelu.
Henkivakuutusyhtiö Kalevan maksimikorvaussumma on keskimäärin 200 000 euroa.

Voiko lapselle ottaa henkivakuutuksen?


Lapselle voi ottaa vakuutuksen tapaturmaisen kuoleman varalta, mutta sen ajatellaan korvaavan lähinnä hautaukseen liittyvät kustannukset. Laajempi, sairaudestakin aiheutuvan kuoleman henkivakuutus on tarjolla vain aikuisille ja nuorille aikuisille, joilla ajatellaan olevan taloudellisia velvoitteita.

 

Onko tilannetta tai ikää, jonka jälkeen henkivakuutusta ei enää tarvitse?


Henkivakuutuksen tarve vähenee yleensä, kun perheessä ei ole elätettäviä lapsia. Lisäksi iän myötä taloudelliset vastuut yleensä pienenevät. Toisaalta esimerkiksi perintöverotukseen varautuminen on ajankohtaista erityisesti vanhempana. Myöhemmällä iällä henkivakuutuksen hinta nousee korkeammaksi, mutta toisaalta turvasumman tarve ei ole niin suuri, mikä pienentää hintaa.

 

Mistä henkivakuutuksen voi ostaa?


Henkivakuutusyhtiö Kalevan myöntämän henkivakuutuksen voi ostaa verkko-osoitteesta www.henkivakutuuskuntoon.fi, osoitteesta if.fi tai Ifin asiakaspalveluun soittamalla. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä henkivakuutusten hintavertailu on luettavissa täältä.

Mitkä tekijät estävät henkivakuutuksen saamisen?


Tietyt vakavat sairaudet estävät henkivakuutuksen saamisen. Tämä on vakuutusyhtiökohtaista ja tarkkoihin ehtoihin kannattaa tutustua vakuutusyhtiötä valitessa. Henkivakuutusyhtiö Kalevan kohdalla ei tarvita massiivista terveysselvitysprosessia. Henkivakuutuksen ottamisen yhteydessä täytetään terveysselvitys, ja Kalevan kohdalla tämä tarkoittaa ainoastaan kahteen kysymykseen vastaamista. Vakuutettavan tulee myös asua Suomessa vakinaisesti yli kuusi kuukautta vuodessa. Vakinaisen asuinmaan tulee olla Suomi, ja vakuutettavan on kuuluttava Suomen sairausvakuutuslain piiriin eli hänellä on oltava Kela-kortti.

Mitkä yleisesti luullut tekijät eivät ole este?


Useimmat vakavat sairaudet menneisyydessä eivät ole este henkivakuutuksen saamiselle, mutta tässä on yhtiökohtaisia eroja, jotka on syytä varmistaa vakuutusta ottaessa. Esimerkiksi Henkivakuutusyhtiö Kalevassa syöpä ja muut pahanlaatuiset kasvaimet eivät estä henkivakuutuksen saamista, jos niitä ei ole ollut kolmen edellisvuoden aikana.  Myöskään esimerkiksi verenpainelääkitys tai diabetes eivät ole syitä, joiden takia henkivakuutusta ei voisi saada. Kalevalle vakuutuksen saamisen edellytys on työkykyisyys. 

Mitä henkivakuutuksesta korvataan?

Henkivakuutus korvaa sairaudesta ja tapaturmasta aiheutuvat kuolemat sen turvasumman mukaisesti, minkä vakuutuksenottaja on vakuutetulle henkilölle ottanut.

Miksi henkivakuutus kannattaa ottaa jo nuorena?


Henkivakuutuskorvauksen avulla voidaan kuitata monia välittömästi kuoleman jälkeen maksuun tulevia sitoumuksia, kuten hautajaiskulut, perintöverot, asuntolainan lyhennys ja muut arjen jatkumisen kannalta pakolliset kulut. Usein nuorille ei välttämättä ole kertynyt varallisuutta, joten heille henkivakuutus on helppo ja edullinen tapa varautua yllättävään rahatarpeeseen. Lisäksi, kun henkivakuutuksen ottaa nuorena, ei mahdolliset tulevat sairaudet ole estämässä henkivakuutuksen myöntämistä.

Milloin ja kenelle korvaus maksetaan?


Kuolintiedot päivittyvät vakuutusyhtiöihin Väestörekisterikeskuksesta. Henkivakuutuksen edunsaajat hakevat korvausta vakuutusyhtiöstä siihen tarkoitetulla korvaushakemuksella. Kalevan korvauspalvelun hoitaa If. Korvaus maksetaan edunsaajille useimmiten noin viikossa ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki korvaukseen liittyvät liitteet ovat saapuneet vakuutusyhtiöön. Tarvittavat liitteet hakemukseen ovat sukuselvitysjäljennös seurakunnasta tai maistraatista, henkilöllisyystodistukset edunsaajista sekä joissain tilanteissa kuolintodistus.


Lisätietoja:


Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Timo Laitinen, toimitusjohtaja
puh. 050 4244 104
timo.laitinen@kalevavakuutus.fi
 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Minna Mikkanen, johtaja
puh. 050 5364 688
minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi
 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874. Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Keskinäisen yhtiön omistavat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajia on noin 240 000. Kaleva on erikoistunut myymään henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyöjärjestöjen jäsenille. Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.


www.henkivakuutuskuntoon.fi
www.kalevavakuutus.fi