Vaikuttamisperiaatteet

Kalevan sijoitusomaisuuden omistus on erittäin hajautunut sekä eri sijoituslajeihin että osakesijoitusten sisällä eri yhtiöihin, eikä Kalevan hallussa voida katsoa olevan merkittävää omistusta ETA-alueella listatun yhtiön osakkeista lukuun ottamatta Sampo Oyj:n osakkeita.


Kaleva voi käyttää sääntelyn tarkoittamalla tavalla omistajaohjauksen keinoja pyrkiessään vaikuttamaan osakkeenomistajana omistamiensa yhtiöiden toimintaan. Omistajaohjauksessa on kyse toimista, joiden avulla kohdeyhtiöiden johtoon pyritään vaikuttamaan tavoitellen mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja pitkän aikavälin tuottoa kestävällä tavalla. Aktiivista omistajaohjausta voidaan toteuttaa yhtiön julkisen raportoinnin seurannan lisäksi osallistumalla sijoittajatilaisuuksiin sekä yhtiökokouksiin ja äänestämällä merkityksellisissä päätöskohdissa. Kaleva pitää merkityksellisinä kohdeyhtiön yhtiökokouksessa tehtävinä päätöksinä päätöksiä, jotka koskevat kohdeyhtiön strategiaa, taloudellista ja muuta tuloksellista suoriutumista, riskejä, pääomarakennetta, yhteiskunnallisia ja ympäristönäkökohtia sekä kohdeyhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Kaleva voi tarvittaessa osallistua hallituksen jäsenten valintaan sekä sitä varten perustetun erillisen toimielimen päätöksentekoon, mutta Kaleva ei lähtökohtaisesti osallistu hallitustyöskentelyyn edustajansa välityksellä. Kaleva seuraa aktiivisesti hallinnon ja johdon toimintaa sekä nimityksiä. Yhteydenpito muihin osakkeenomistajiin rajoittuu pääsääntöisesti yhtiökokouksissa tapahtuvaan yhteydenpitoon. Kaleva ei voi pääsääntöisesti kommentoida sijoituspäätöksiään mahdollisten markkinareaktioiden vuoksi. Kaleva voi käyttää omistajaohjauksen keinoja joko valtuuttamalla yhtiön työntekijän tai Kaleva voi käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa.


Kaleva tekee sijoituspäätökset vakuutettujen edun ja sijoitustoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Kaleva noudattaa vaikuttamisessa yhtiön määrittele-miä eturistiriitojen tunnistamisen, estämisen ja hallinnan periaatteita. Jos Kalevan ja vakuutettujen edut ovat ristiriidassa, Kalevalla on velvollisuus toimia vakuutettujen etujen mukaisesti. Tilanteessa, jossa työntekijän henkilökohtaiset edut ovat ristiriidassa vakuutettujen etujen kanssa, työntekijän tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön käsiteltä-väksi, jolla ei tällaista eturistiriitaa asiassa ole.


Kalevan pääasiallinen kumppani sijoitustoiminnassa on Sampo Oyj, jolle Kaleva on ulkoistanut sijoitustoiminnan hoitamisen. Sampo Oyj ei ole sääntelyn tarkoittama omaisuudenhoitaja, rahastoyhtiö tai vaihtoehtorahaston. Kaleva ei ole sopinut järjestelystä, jossa sääntelyn tarkoittama omaisuudenhoitaja, rahastoyhtiö tai vaihtoehtorahasto toteuttaisi sijoitustoimintaa Kalevan lukuun.