Vaikuttamisperiaatteet

Kalevan sijoitusomaisuuden omistus on erittäin hajautunut sekä eri sijoituslajeihin että osakesijoitusten sisällä eri yhtiöihin, eikä Kalevan hallussa voida katsoa olevan merkittävää omistusta ETA-alueella listatun yhtiön osakkeista lukuun ottamatta Sampo Oyj:n osakkeita.

Kaleva voi käyttää sääntelyn tarkoittamalla tavalla omistajaohjauksen keinoja pyrkiessään vaikuttamaan osakkeenomistajana omistamiensa yhtiöiden toimintaan. Omistajaohjauksessa on kyse toimista, joiden avulla kohdeyhtiöiden johtoon pyritään vaikuttamaan tavoitellen mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja pitkän aikavälin tuottoa kestävällä tavalla. Aktiivista omistajaohjausta voidaan toteuttaa yhtiön julkisen raportoinnin seurannan lisäksi osallistumalla sijoittajatilaisuuksiin sekä yhtiökokouksiin ja äänestämällä merkityksellisissä päätöskohdissa. Kaleva pitää merkityksellisinä kohdeyhtiön yhtiökokouksessa tehtävinä päätöksinä päätöksiä, jotka koskevat kohdeyhtiön strategiaa, taloudellista ja muuta tuloksellista suoriutumista, riskejä, pääomarakennetta, yhteiskunnallisia ja ympäristönäkökohtia sekä kohdeyhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Kaleva voi tarvittaessa osallistua hallituksen jäsenten valintaan sekä sitä varten perustetun erillisen toimielimen päätöksentekoon, mutta Kaleva ei lähtökohtaisesti osallistu hallitustyöskentelyyn edustajansa välityksellä. Kaleva seuraa aktiivisesti hallinnon ja johdon toimintaa sekä nimityksiä. Yhteydenpito muihin osakkeenomistajiin rajoittuu pääsääntöisesti yhtiökokouksissa tapahtuvaan yhteydenpitoon. Kaleva ei voi pääsääntöisesti kommentoida sijoituspäätöksiään mahdollisten markkinareaktioiden vuoksi. Kaleva voi käyttää omistajaohjauksen keinoja joko valtuuttamalla yhtiön työntekijän tai Kaleva voi käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa.

Kaleva tekee sijoituspäätökset vakuutettujen edun ja sijoitustoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Kaleva noudattaa vaikuttamisessa yhtiön määrittelemiä eturistiriitojen tunnistamisen, estämisen ja hallinnan periaatteita. Jos Kalevan ja vakuutettujen edut ovat ristiriidassa, Kalevalla on velvollisuus toimia vakuutettujen etujen mukaisesti. Tilanteessa, jossa työntekijän henkilökohtaiset edut ovat ristiriidassa vakuutettujen etujen kanssa, työntekijän tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön käsiteltäväksi, jolla ei tällaista eturistiriitaa asiassa ole.

Sijoitustoiminta

Kalevan pääasiallinen kumppani sijoitustoiminnassa on Mandatum Asset Management Oy (MAM), jolle Kaleva on ulkoistanut sijoitustoiminnan hoitamisen. MAM tarjoaa Kalevalle sijoituspalvelulain 1 luvun 15.4 §:ssä tarkoitettua omaisuudenhoitopalvelua. MAM:ia ohjaa Mandatum-konsernin vastuullisen sijoittamisen politiikka. Vastuullisuuden integroinnissa otetaan huomioon omaisuuslajikohtaiset erot.

Lisäksi Mandatum Asset Management julkaisee verkkosivuillaan vaikuttamisperiaatteet, joita sovelletaan myös hoidettaessa Kalevan omaisuutta.

Mandatum Asset Managementin verkkosivuilta löydät myös viimeisimmät julkaistut äänestystiedot »