Vastuullisuus Kalevassa

Kalevan sijoitusomaisuuden omistus on erittäin hajautunut sekä eri sijoituslajeihin että osakesijoitusten sisällä eri yhtiöihin, eikä Kalevan hallussa voida katsoa olevan merkittävää omistusta ETA-alueella listatun yhtiön osakkeista lukuun ottamatta Sampo Oyj:n osakkeita.

Vaikuttamisperiaatteet

Kaleva voi käyttää sääntelyn tarkoittamalla tavalla omistajaohjauksen keinoja pyrkiessään vaikuttamaan osakkeenomistajana omistamiensa yhtiöiden toimintaan. Omistajaohjauksessa on kyse toimista, joiden avulla kohdeyhtiöiden johtoon pyritään vaikuttamaan tavoitellen mahdollisimman hyvää kannattavuutta ja pitkän aikavälin tuottoa kestävällä tavalla. Aktiivista omistajaohjausta voidaan toteuttaa yhtiön julkisen raportoinnin seurannan lisäksi osallistumalla sijoittajatilaisuuksiin sekä yhtiökokouksiin ja äänestämällä merkityksellisissä päätöskohdissa. Kaleva pitää merkityksellisinä kohdeyhtiön yhtiökokouksessa tehtävinä päätöksinä päätöksiä, jotka koskevat kohdeyhtiön strategiaa, taloudellista ja muuta tuloksellista suoriutumista, riskejä, pääomarakennetta, yhteiskunnallisia ja ympäristönäkökohtia sekä kohdeyhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Kaleva voi tarvittaessa osallistua hallituksen jäsenten valintaan sekä sitä varten perustetun erillisen toimielimen päätöksentekoon, mutta Kaleva ei lähtökohtaisesti osallistu hallitustyöskentelyyn edustajansa välityksellä. Kaleva seuraa aktiivisesti hallinnon ja johdon toimintaa sekä nimityksiä. Yhteydenpito muihin osakkeenomistajiin rajoittuu pääsääntöisesti yhtiökokouksissa tapahtuvaan yhteydenpitoon. Kaleva ei voi pääsääntöisesti kommentoida sijoituspäätöksiään mahdollisten markkinareaktioiden vuoksi. Kaleva voi käyttää omistajaohjauksen keinoja joko valtuuttamalla yhtiön työntekijän tai Kaleva voi käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa.

Kaleva tekee sijoituspäätökset vakuutettujen edun ja sijoitustoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Kaleva noudattaa vaikuttamisessa yhtiön määrittelemiä eturistiriitojen tunnistamisen, estämisen ja hallinnan periaatteita. Jos Kalevan ja vakuutettujen edut ovat ristiriidassa, Kalevalla on velvollisuus toimia vakuutettujen etujen mukaisesti. Tilanteessa, jossa työntekijän henkilökohtaiset edut ovat ristiriidassa vakuutettujen etujen kanssa, työntekijän tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön käsiteltäväksi, jolla ei tällaista eturistiriitaa asiassa ole.

Sijoitustoiminta

Kalevan pääasiallinen kumppani sijoitustoiminnassa on Mandatum Asset Management Oy (MAM), jolle Kaleva on ulkoistanut sijoitustoiminnan hoitamisen. MAM tarjoaa Kalevalle sijoituspalvelulain 1 luvun 15.4 §:ssä tarkoitettua omaisuudenhoitopalvelua. MAM:ia ohjaa Mandatum-konsernin vastuullisen sijoittamisen politiikka. Vastuullisuuden integroinnissa otetaan huomioon omaisuuslajikohtaiset erot.

Lisäksi Mandatum Asset Management julkaisee verkkosivuillaan vaikuttamisperiaatteet, joita sovelletaan myös hoidettaessa Kalevan omaisuutta.

Mandatum Asset Managementin verkkosivuilta löydät myös viimeisimmät julkaistut äänestystiedot »

Ilmoitus haitallisista kestävyysvaikutuksista ja kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet

Sijoitustoiminnan ulkoistamisen seurauksena MAM tekee tosiasiallisesti kaikki sijoituspäätökset koskien Kalevan sijoitustoimintaa. Tämän vuoksi Kaleva ei huomioi sijoitustensa pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia. MAM ei tällä hetkellä huomioi sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, mutta arvioi asemaansa vuosittain. MAM noudattaa Mandatum-konsernin kestävyysriskeihin liittyviä toimintaperiaatteita hoitaessaan Kalevan sijoitustoimintaa. Lisää tietoa pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista ja kestävyysriskien huomioimisesta löydät MAM:n verkkosivuilta.

Kestävyysriskit ja palkitseminen

Kalevalla on palkitsemispolitiikka, joka on johdonmukainen moitteettoman ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä. Kaleva on tunnistanut, että kestävyysriskien huomioon ottaminen on tärkeää Kalevan pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Sen vuoksi palkitsemisrakenteisiin sisältyy toimenpiteitä, joilla varmistetaan kestävyysriskien huomiointi. Kalevan palkitsemispolitiikka edistää tehokasta riskienhallintaa.

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (whistleblowing)

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnoissaan finanssialaa koskevia lakeja, viranomaisohjeita, säännöksiä ja eettisiä periaatteita. Kalevassa on käytössä valvonta- ja toimintaperiaatteet ja prosessit väärinkäytösten ja rikkomusten havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Tehokkaista sisäisistä valvontatoimista huolimatta, joitain väärinkäytöksiä tai rikkomuksia voi kuitenkin esiintyä. Haluamme olla niistä tietoisia ja puuttua tällaiseen menettelyyn.

Milloin teet ilmoituksen whistleblowing-kanavaan?

Whistleblowing-kanavamme on tarkoitettu ilmoittajansuojelulain (1171/2022) soveltamisalaan kuuluvien rikkomusten ilmoittamiseksi. Kanavaan voit tehdä ilmoituksen muun muassa seuraaviin aihealueisiin liittyvistä epäillyistä väärinkäytöksistä ja rikkeistä:

  • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat,

  • rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen

  • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus,

  • kuluttajansuoja, ja

  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

 

Kannustamme sidosryhmiämme ja henkilöstöämme ilmoittamaan työnsä yhteydessä havaitsemistaan mahdollisista väärinkäytöksistä ja rikkomuksista ilmoituskanavaamme.

Huomioitahan, että Kalevan whistleblowing-ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteiden, reklamaatioiden tai työoikeudellisiin asioihin liittyvien asioiden käsittelyyn.

Miten teet ilmoituksen?

Kannustamme sinua tekemään ilmoituksen avoimesti ja halutessasi kertomaan nimesi ja yhteystietosi. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Voit kuitenkin tehdä ilmoituksen myös nimettömästi järjestelmässämme, jota hallinnoi ulkopuolinen yhteistyökumppani. Voit myös tallentaa dokumentteja whistleblowing-järjestelmään ilmoituksesi tueksi. Järjestelmä ei ole yhteydessä Kalevan IT-järjestelmiin, eikä se tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö voitaisiin tunnistaa.

Pääset laatimaan ilmoituksen whistleblowing-ilmoituskanavaan täältä: https://report.whistleb.com/fi/kalevavakuutus