Ryhmähenkivakuutus turvaa kuolleen työntekijän perheen välttämättömän toimeentulon

Työntekijän ryhmähenkivakuutus on henkivakuutus, jonka työnantaja ottaa työntekijöilleen. Tiedätkö olevasi sellaisen piirissä? Jos olet, niin tiedätkö, mitä kaikkea se korvaa? Ja jos pahin mahdollinen tapahtuu, riittääkö ryhmähenkivakuutus turvaamaan perheesi taloudellisen tulevaisuuden? Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin ryhmähenkivakuutukseen taloudellisen varautumisen keinona.

Ryhmähenkivakuutuksesta vastaa työnantaja

Työntekijän ryhmähenkivakuutus on vakuutusjärjestely, josta suomalaiset työmarkkinajärjestöt ovat keskenään sopineet. Kaikki työnantajat, joilla on ryhmähenkivakuutusta koskeva sopimusmääräys työehtosopimuksessaan, ovat velvollisia hankkimaan sellaisen työntekijöilleen. Ryhmähenkivakuutuksella taataan, että jos työsuhteessa oleva työntekijä menehtyy, hänen perillisilleen saadaan maksettua henkivakuutuskorvaus.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus toimii käytännössä siten, että työnantaja tilaa valitsemaltaan vakuutusyhtiöltä vakuutuksen, joka kattaa kaikki työntekijät. Työnantaja maksaa ryhmähenkivakuutusmaksun pääluvun mukaan ja pitää huolta sen voimassaolosta. Jos työntekijä kuolee työsuhteen aikana, työnantajan tulee aina hakea ryhmähenkivakuutuskorvausta Tapaturmavakuutuskeskuksesta, vaikkei kyseessä olisi tapaturmainen kuolema. Ryhmähenkivakuutus korvaa sekä tapaturmaiset kuolemat että sairauden aiheuttamat kuolemat. Lisäksi se korvaa sekä työ- että vapaa-ajalla tapahtuneet kuolemantapaukset.

Ketä varten työntekijäin ryhmähenkivakuutus hankitaan?

Työnantaja hankkii ryhmähenkivakuutuksen työntekijöilleen. Koska sillä turvataan työntekijän perheen välttämätön toimeentulo kuolemantapauksen jälkeen, siitä hyötyy käytännössä kunkin vakuutuksenalaisen työntekijän perhe. Ryhmävakuutuksen edunsaajia ovat menehtyneen työntekijän kaikki alle 22-vuotiaat lapset sekä puoliso. Puolisoiksi luetaan avio- tai avopuoliso; rekisteröidyn parisuhteen osapuoli; henkilö, jonka kanssa menehtyneellä on lapsi; tai henkilö, jonka elatusvelvollinen menehtynyt henkilö oli. Vain yksi puoliso on oikeutettu ryhmähenkivakuutuskorvauksen saaja. Jos yhtään edellä mainittua edunsaajaa - puolisoa tai alle 22-vuotiasta lasta - ei ole, kuolemantapauskorvausta ei makseta.

Työnantajan tulee hakea perheelle ryhmähenkivakuutuskorvausta kymmenen vuoden kuluessa työntekijän kuolemasta. Korvauksen hakemisprosessi käynnistyy yleisesti hyvin pian kuolemantapauksen jälkeen, jotta omaiset saavat mahdollisimman nopeasti käyttöönsä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaussumman. Vakuutusyhtiöllä on kuukausi aikaa ratkaista ryhmähenkivakuutuksen korvausasia siitä hetkestä lähtien, kun he ovat saaneet kaikki tarvittavat selvitykset kuolemantapauksesta. Laissa ei kuitenkaan ei ole määritelty sitä, minkä ajan puitteissa työnantajan tulee toimittaa kaikki nämä selvitykset vakuutusyhtiölle. Tämä kohta saattaa siis muodostua pullonkaulaksi korvauskäsittelyprosessissa. Korvauksen käsittelyn kesto riippuukin pitkälti siitä, kuinka nopeasti työnantaja toimittaa vaaditut selvitykset kuolemantapauksesta vakuutusyhtiölle ja siitä, tuleeko vakuutusyhtiöltä lisäselvityspyyntöjä. Mitä enemmän selvittelyjä kuolemantapaus vaatii, sitä kauemmin korvauksen saamisessa yleensä menee. Useimmiten korvauskäsittely saadaan kuitenkin hoidettua parissa viikossa.

Ryhmähenkivakuutuskorvaus - miten se määräytyy?

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää vuosittain ryhmähenkivakuutuskorvauksen suuruuden. Korvaussumma maksetaan aina vain yhdestä työ- tai virkasuhteesta, vaikka kuolleella henkilöllä olisi ollut voimassa useampia. Korvaus on kertaluontoinen, ja sen laskutapa on hyvin yksioikoinen. Leskenosuuden määrä riippuu kuolleen henkilön iästä. Käytännössä se menee niin, että mitä nuorempi henkilö kuollessaan on, sitä suurempi on korvaus. 

Esimerkiksi:

  • Ryhmähenkivakuutus 2022: suurin mahdollinen leskenosuus on 16 720 €, kun kuollut on 49 vuotta tai alle; ja pienin 4 660 €, jos kuollut on yli 60 vuotta
  • Lapsen osuus on aina sama, 7 540 €. Kaikki menehtyneen työntekijän alle 22-vuotiaat lapset saavat henkivakuutuskorvauksen
  • Jos kuolema on ollut tapaturmainen, eli äkillinen ja odottamaton ulkoisen tekijän aiheuttama kuolema, niin leskenosuuden ja lapsen osuuden yhteismäärää korotetaan 50 %
  • Ryhmähenkivakuutus 2021: summia ei korotettu, eli korvaussummat olivat samat kuin ryhmähenkivakuutuksissa 2022

 

Riittääkö työntekijän ryhmähenkivakuutus?

Onko työnantajan vastuulla oleva työntekijän henkivakuutus perheelliselle ihmiselle riittävä taloudellisen varautumisen keino oman kuoleman varalta? Lakisääteinen ryhmähenkivakuutus turvaa perheen välttämätömän toimeentulo toisen vanhemmista kuollessa. Esimerkiksi 10 000 €:lla voi maksaa hautajaiskulut, ehkäpä myös hieman asumiskuluja. Mutta pitkäjänteinen perheen elintason turvaaja ryhmähenkivakuutus ei kuitenkaan ole. Monet haluavat parantaa perheensä taloudellista turvaa hankkimalla vapaaehtoisen henkivakuutuksen. Tällaisen henkivakuutuksen ostajana saa itse päättää korvaussumman ja edunsaajat.