Kuka saa leskeneläkettä?

Suomessa on kaksi järjestelmää, joista maksetaan eläkettä sekä leskelle että lapsille. Ne ovat Kelan maksamat perhe-eläkkeet ja työeläkelaitoksen perhe-eläkkeet. Lisäksi työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan kertakorvaus puolisolle ja lapsille.

Yhteiskunta siis tulee omalta osaltaan vastaan, mutta harvoin sen antama tuki riittää turvaamaan kokonaan perheen taloudellisen tulevaisuuden, jos puoliso kuolisi. ​Jokaisen kannattaa selvittää, minkälaisin ehdoin ja kuinka paljon leskeneläkettä voi saada.

Leskeneläke on määräaikainen

Perhe-eläkkeet uudistuivat, kun perhe-eläkettä koskevat lainmuutokset tulivat voimaan vuoden 2022 alussa. 

Suurin muutos on se, että leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä, jos puoliso kuolee 1.1.2022 tai sen jälkeen. Leskeneläkettä maksetaan siihen asti, kunnes puolison kuolemasta on kulunut 10 vuotta tai kunnes nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Lainmuutoksen myötä on entistä tärkeämpää varautua taloudellisesti puolison kuolemaan. Henkivakuutuksella voit turvata läheistesi taloudellisen tulevaisuuden, jos pahin mahdollinen sattuisi.

  • Leskeneläkettä maksetaan siihen asti, kunnes puolison kuolemasta on kulunut 10 vuotta

Leskeneläkettä voi saada myös avoliitossa – tietyin ehdoin

Leskeneläkettä voivat saada myös avoliitossa elävät, mutta tietyin ehdoin.

Leskeneläkettä saa, jos avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta yhtäjaksoisesti, ja heillä on yhteinen alaikäinen lapsi, joka on asunut heidän kanssaan samassa taloudessa. Lakimuutos heijastaa yhteiskunnan muutosta. Avoliitto on kasvattanut suosiotaan, ja avoliitossa elävät eivät aiemmin ole nauttineet perhe-eläkkeen suojaa lainkaan. 

Myös lapsettomien avioleskien kohdalla eläkkeen saamiseen liittyy ehtoja, jotka kannattaa tarkistaa huolella – kaikki eivät eläkettä saa.

”Jos jää leskeksi alle 50-vuotiaana ja on lapseton, ei ole oikeutettu leskeneläkkeeseen”, kertoo erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksesta.

Lapseton avioleski on oikeutettu eläkkeeseen vain, jos hän on ollut naimisissa vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa, ja avioliitto on solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja puoliso 65 vuotta. Lisäksi lesken on oltava joko vähintään 50-vuotias tai pitkäaikaisesti työkyvytön puolison kuollessa. Lapsettomien kohdalla samat ehdot pätevät niin Kelan kuin työeläkejärjestelmän leskeneläkkeisiin.

  • Jos jää leskeksi alle 50-vuotiaana ja on lapseton, ei ole oikeutettu leskeneläkkeeseen.

 

Kuinka paljon työeläkejärjestelmän leskeneläkettä voi saada?

Työeläkejärjestelmän leskeneläkkeen suuruus määräytyy kuolleen puolison ansaitseman eläkkeen mukaan. Jos hän ei ollut kuollessaan vielä eläkkeellä, leskeneläke lasketaan sen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, jonka hän olisi saanut kuolinpäivänään. Enimmillään leski voi saada puolet kuolleen puolison eläkkeestä.

Työeläkejärjestelmästä maksettu leskeneläke oli keskimäärin 581 euroa kuukaudessa vuonna 2019.

”Jos leskellä ja kuolleella puolisolla on esimerkiksi kaksi yhteistä lasta, perheenä he voivat saada koko eläkettä vastaavan summan. Silloin laskentakaava menee niin, että leski saa 5/12 eläkkeestä ja lapset 7/12”, kertoo Suvi Ritola.

Leskeneläkkeen määrää vähennetään lesken oman eläkkeen perusteella. Vähentämistä ei kuitenkaan tehdä niin kauan kuin leskellä on alaikäisiä lapsia. Lue lisää työeläkelaitoksen maksaman leskeneläkkeen määrästä.

Joissakin tapauksissa perhe-eläkettä ei jää lainkaan maksettavaksi lesken oman eläkkeen tai työikäisillä laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella.

Noin neljännekselle miesleskistä ei makseta lainkaan perhe-eläkettä omien tulojen takia, vaikka he olisivat siihen oikeutettuja. Naisleskillä vastaava osuus on vain noin kolme prosenttia.

Miesten keskimääräisen leskeneläkkeen määrä oli noin kolmanneksen naisten leskeneläkkeestä vuonna 2018.

Lapselle maksetaan työeläkelaitoksen eläkettä siihen saakka, kun hän täyttää 20 vuotta.

  • Työeläkejärjestelmästä maksettu leskeneläke oli keskimäärin 581 euroa kuukaudessa vuonna 2019.

 

Kuinka paljon Kelan leskeneläkettä voi saada?

Kelan maksama leskeneläke muodostuu alkueläkkeestä ja mahdollisesta jatkoeläkkeestä. Toisin kuin työeläkejärjestelmän leskeneläke, Kelan alku- ja jatkoeläkkeen maksaminen loppuu viimeistään, kun leski täyttää 65 vuotta. Sen tarkoitus on taata vähimmäisturva, ja 65-vuotiaana vähimmäisturvan takaa Kelan vanhuuseläke.

Alkueläkkeen määrä on jonkin verran alle 330 euroa kuukaudessa kuuden kuukauden ajan puolison kuoleman jälkeen.    

Jatkoeläke muodostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä. Perusmäärän suuruus on noin 100 euroa kuukaudessa. Jatkoeläkkeen perusmäärän saa, jos leskellä ja puolisolla on yhteinen alle 18-vuotias lapsi tai samassa taloudessa asuu oma tai puolison alle 18-vuotias lapsi, joka asui samassa taloudessa puolison kuollessa.

Mahdolliseen täydennysmäärän määrään vaikuttavat lesken perhesuhteet ja lähes kaikki lesken omat tulot. Kela ottaa tuloina huomioon työeläkelaitoksen maksaman leskeneläkkeen, sekä 60 prosenttia lesken työtuloista. Jos lesken omat tulot ylittävät 1 120,96 euroa kuukaudessa, hän ei ole oikeutettu leskeneläkkeen täydennysmäärään, vaikka hänellä olisi alaikäinen huollettava. Lue lisää Kelan jatkoeläkkeen määrästä.

Kelan maksama lapseneläke koostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä. Täydennysmäärään vaikuttavat muut lapsen saamat perhe-eläkkeet. Lapseneläkkeen perusmäärää voidaan maksaa 21-vuotiaaksi saakka, jos lapsi opiskelee päätoimisesti. Muuten lapseneläkettä saa siihen saakka, kun täyttää 20 vuotta.

  • Jos lesken omat tulot ylittävät 1 120,96 euroa kuukaudessa, hän ei ole oikeutettu leskeneläkkeen täydennysmäärään, vaikka hänellä olisi alaikäinen huollettava.

 

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan kertakorvaus

Ryhmähenkivakuutus on pakollinen työnantajan työntekijöille ottama henkivakuutus.

Vakuutettuina ovat työsuhteessa olevat työntekijät, ja vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana. Yrittäjän omaisilla ei ole vastaavaa turvaa.

Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, jos hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan aviopuoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Jos vainaja oli kuollessaan alle 50-vuotias, lesken korvaussumma on 16 720 euroa.  Korvaus pienenee vainajan iän noustessa, ja on 60-vuotiaana ja sitä vanhempana 4 660 euroa.

Edunsaajana voi olla myös samassa taloudessa asunut avopuoliso, jos heillä on tai on ollut yhteinen lapsi. Edunsaaja voi olla myös lapseton avopuoliso, jos yhteistaloutta oli jatkunut keskeytyksettä ennen vakuutetun kuolemaa vähintään viisi vuotta.

Pysyvästi edullisessa henkivakuutuksessa, voit itse määritellä korvaussumman ja edunsaajan.

  • Työntekijäin henkivakuutuksessa lesken korvaussumma on enintään 16 720 euroa.

 

Henkivakuutus antaa lisäturvaa

Jos sinä kuolisit, kuinka perheesi taloudellinen tilanne muuttuisi? Tulisiko se toimeen yhteiskunnan tarjoamalla tuella? Kalevan kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia parisuhteessa elävistä suomalaisista sanoo, että heidän elintasonsa laskisi, mikäli puoliso kuolee. Henkivakuutuksella voit turvata läheistesi taloudellisen tulevaisuuden, jos pahin mahdollinen sattuisi.